Řidičák na lodě

Plachetnice - výuka, výcvik a zkoušky

Řidičák na lodě – VMP, Plachetnice, VRP

Nestůjte na břehu, staňte se kapitánem své dovolené …

Kategorie: M 20, M, S20, S, C

umožní všem zájemcům o rekreační plavbu ucelený kapitánský kurz, který je zakončen příslušnými zkouškami Státní plavební správy. Na základě těchto zkoušek se absolvent stává majitelem průkazu vůdce malého plavidla – VMP, opravňujícího k vedení rekreačních lodí do 20 m nejenom v rámci ČR, ale též na zahraničních řekách a jezerech. V nejvyšším stupni vůdce rekreačního plavidla – VRP, také příbřežní plavby do vzdálenosti 1 námořní míle od pevniny.
Výuka probíhá v učebně vybavené výpočetní technikou pro elektronické zkušební testy, která se nachází v Mělníku, Růžová 3953.

Praktické plavby na motorové lodi zahrnují proplutí plavební komorou, manévrování na tekoucí řece i na stojaté hladině, včetně přistávání a vyvazování plavidla.

Praktický výcvik na kajutové plachetnici probíhá na přehradě Orlík – Marina Orlík.

Teoretické zkoušky probíhají na Státní plavební správě v Praze Holešovicích (alternativně lze domluvit zkoušky též v Děčíně nebo Přerově)

Zahájení teorie VMP: 2019

 v úterý 15. 1. 2019   od 18. hod. do 22.hod.

Praktický výcvik a zkouška skupiny ” M “

po dohodě

Praktický výcvik a zkouška plachetnice  ” S “

   po dohodě

Zájemci se mohou přihlásit na mobil:   777 293 593 nebo e-mail: odehnalb@seznam.cz

Teoretické kurzy probíhají formou několika 4-hodinových celků. Uchazeči dostanou potřebnou literaturu. V závěru si odzkouší své znalosti a pochopení probrané látky formou testů na počítačích.
Náplň kurzů je v souladu s osnovami Státní plavební správy.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla získat.

Sbírka zákonů č. 187/2014 par. 25b

2) Plavební úřad na žádost osoby, která neúspěšně absolvovala ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla osobou k tomu pověřenou, tyto dovednosti bez zbytečného odkladu sám ověří. Žádost podle věty první lze podat do 15 dnů ode dne doručení osvědčení o výsledku jejich ověření.

Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – VMP

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
Proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
vydávání pokynů a povelů.
Mimořádné situace
činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
činnost při nasednutí plavidla,
použití záchranných prostředků.

ŘIDIČÁK NA LODĚ – PLACHETNICE

Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – PLACHETNICE  “S”

Nestůjte na břehu, staňte se kapitánem své dovolené …

Kategorie – S

1. Příprava takeláže na plavbu:
2. Ovládání plavidla pomocí plachet:
stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.
3.Technika plutí:
ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Ceník:

Počet školení:

  • 1x – Plachetnice: (S20) teorie – 1 000 Kč
  • 1x – Praktický výcvik vedení motorových plavidel: 1 500 Kč
  • 1x – Praktický výcvik na plachetnici:  – 1500 Kč
  • 1x – Zkouška z ovládání motorových lodí : (M) – 2 000 Kč