Obchodní podmínky

 

1.    Základní ustanovení a definice pojmů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma Martina Fialová, Sokolská 3628, 276 01 Mělník, IČ 68559372, DIČ CZ8261140668 („Prodávající“) provozující internetový obchod a rezervační systém na internetové adrese www.pujcovna-plavidel.cz a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Provozovna: Růžová 3953, 276 01 Mělník

Další informace o Prodávajícím a fakturační údaje jsou uvedeny na webové stránce www.pujcovna-plavidel.cz v sekci „Kontakt“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II VOP, Reklamační řádPodmínky ochrany osobních údajů,, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky / poptávky / rezervace.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. daňového dokladu, obdrží Kupující při dodání zboží nebo poskytnutí služby. Kupující s tímto souhlasí. Veškeré informace o objednávce jsou Kupujícímu zasílány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce jako fakturační, stav objednávky lze sledovat i po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Můj Účet, v podsekci Objednávky.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

2.   Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu v případech dále popsaných v těchto VOP;
 2. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 3. u položek (zejm. služeb), u kterých z důvodu jejich značně individuální povahy není uvedena cena, nedochází odesláním objednávky a jejím potvrzením k uzavření kupní smlouvy. Vyřízení takové objednávky se řídí zvláštními pravidly popsanými níže.
 4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v sekci „Kontakt“ na webu Prodávajícího nebo sdělit prostřednictvím telefonátu.
 5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 7. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, pokud vrátí Prodávajícímu zboží poškozené, neúplné nebo nesoucí viditelné známky jeho používání a opotřebení, čímž Prodávajícímu vzniká škoda či dodatečné náklady spojené se znovuuvedením zboží do prodeje;
 9. je-li součástí objednávky Kupujícího také montáž zakoupeného zboží a je-li montáž zvolena i jako způsob dodání v závěrečné fázi dokončování objednávky, bere Kupující na vědomí, že v takovém případě není vzhledem k povaze nabízeného zboží možné předem přesně určit finální cenu příslušného servisního úkonu a potvrzením objednávky tedy NEDOCHZÍ k uzavření kupní smlouvy. Kupující je na tuto skutečnost upozorněn před odesláním objednávky. Podrobnosti – viz. níže.
 10. u některých produktů je z důvodu jejich specifické povahy jako „Přepravní třída“ uvedeno „Pouze osobně“, zejm. u rozměrného zboží a u zboží, které nelze poslat běžnou poštovní cestou anebo zboží, při jehož koupi je nutné smlouvu o prodeji uzavřít výlučně za fyzické přítomnosti obou stran (Kupující a Prodávající). Podrobnosti viz. bod 9.2 VOP
 11. jeho kontaktní e-mailovou adresou je info@pujcovna-plavidel.cz.

 

 

3.   Smlouva

3.1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku, a pokud tyto VOP dále nestanoví jinak. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Aktuální znění VOP je umístěno na webových stránkách Prodávajícího.

Odeslání objednávky a tedy uzavření kupní smlouvy je z důvodu prevence proti SPAMU a falešným objednávkám podmíněno registrací uživatele na webu čímž dojde k ověření poskytnuté emailové adresy.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto VOP.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc/poskytne službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci, či využít zakoupenou službu, a Kupující se zavazuje, že věc/službu přijme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě služby bude tato poskytnuta až po úhradě kupní ceny či doplatku kupní ceny včetně všech poplatků a kaucí se kterými byl Kupující obeznámen při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá věc Kupujícímu až, jakmile mu věc předá dopravce.

Je-li předmětem koupě poskytnutí služby, považuje se předmět koupě za odevzdaný poskytnutím předmětné služby. Přičemž tato služba bude vzhledem k povaze poskytovaných služeb poskytnuta až po předchozí dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, není-li termín poskytnutí služby uveden v kupní smlouvě.

Je-li jako způsob dodání zvolena montáž zakoupeného zboží, je příslušná objednávka vyřízena podle zvláštních pravidel popsaných níže.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

 

3.3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

 

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. U zboží je taková skutečnost uvedena zpravidla na stránce produktu v záložce „Popis“.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

3.7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3.8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

3.9 Zvláštní pravidla pro některé kategorie nabízeného zboží/služeb

3.9.1 Zvláštní pravidla pro objednávky, u kterých je jako způsob dodání zboží zvolena jeho montáž Prodávajícím

U některých produktů je před jejich vložením do košíku možné vyjádřit zájem o jejich montáž Prodávajícím. Následně je nutné před odesláním objednávky zvolit jako způsob dodání „Montáž zakoupeného zboží“.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je součástí jeho objednávky takto jím označená položka v kombinaci se správně zvoleným způsobem dopravy, tak odesláním objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy a že tato bude uzavřena až po vzájemné dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Potvrzení objednávky z informačního systému Prodávajícího tak slouží jen jako potvrzení přijetí objednávky.

Dále kupující bere na vědomí, že cena montáže není započtena do výsledné ceny objednávky. Vzhledem k její značně individuální povaze může, ale nemusí být přibližná cena montáže uvedena na stránce produktu, jehož montáž Prodávající nabízí.

Prodávající potvrdí Kupujícímu objednávku a domluví s ním Telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty podrobnosti, případně zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu nabídku.

3.9.2 Zvláštní pravidla při koupi produktů, u kterých je jako „Přepravní třída“ uvedeno „Pouze osobně“

U některých produktů je z důvodu jejich specifické povahy jako „Přepravní třída“ uvedeno „Pouze osobně“, zejm. u rozměrného zboží a u zboží, které nelze poslat běžnou poštovní cestou anebo zboží, při jehož koupi je nutné smlouvu o prodeji uzavřít výlučně za fyzické přítomnosti obou stran (Kupující a Prodávající).

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je součástí jeho objednávky takto označená položka, tak odesláním objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy a že tato bude uzavřena až podpisem předávacího protokolu oběma stranami (Kupující jako Přebírající a Prodávající jako Předávající).

Potvrzení objednávky z informačního systému Prodávajícího tak slouží jen jako potvrzení rezervace předmětného zboží, jehož detailní specifikace je až součástí předávacího protokolu.

Poté, co bude zboží Kupujícímu předvedeno, může být Kupujícímu předáno. O předání bude vyhotoven předávací protokol.

Dále kupující bere na vědomí, že po něm Prodávající může v průběhu vyřizování rezervace požadovat vratnou zálohu ve výši 50 % až 100 % kupní ceny. Tato záloha je splatná s potvrzením rezervace. Tato záloha bude započtena oproti kupní ceně.

Prodávající potvrdí Kupujícímu rezervaci a domluví s ním telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty prohlídku a předvedení rezervovaného zboží. Kupujícímu bude umožněno si zboží prohlédnout a bude rovněž seznámen s jeho obsluhou a se záručními a servisními podmínkami. Prodávající též zodpoví případné dotazy Kupujícího.

Kupující se stane vlastníkem zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Obdobně se toto pravidlo použije i v případě zakoupení souvisejících služeb.

Pokud tento článek nestanoví jinak, řídí se smluvní poměr založený kupní smlouvou o prodeji takového zboží příslušnými ustanoveními VOP.

4.   Odstoupení od smlouvy

4.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 4. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Zboží společně s písemným odstoupením od kupní smlouvy, spotřebitel zašle na adresu:

Martina Fialová

Růžová 3953, 276 01,

Mělník

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě kdy předmětem odstoupení od smlouvy je i montáž zakoupeného zboží, jakožto poskytnutí služby, která již započala, či byla poskytnuta, má spotřebitel povinnosti uhradit poměrnou část ceny této služby, jejíž plnění už započalo, či byla poskytnuta. Zároveň spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, tím že již bylo instalováno a za náklady spojené s odstoupením od smlouvy, zejména pak za náklady spojené s případnou demontáží. Prodávající neodpovídá za případné pozměnění stavu věci, na kterou bylo zakoupené zboží instalováno v případě, že toto pozměnění bylo nezbytně nutné k zajištění plnění a že o tomto pozměnění byl spotřebitel předem informován.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH a také v případě, kdy byla zaplacená záloha 50 – 100 %

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

4.3. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

5.   Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

6.   Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.pujcovna-plavidel.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Pokud Prodávající vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je označené jako použité, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH, DPH podléhá jen přirážka (rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou zboží) v  souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 • Prodávající upozorňuje, že informační systém Prodávajícího uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a cenu si ověřit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně povoleno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 

7.   Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1.  prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“);
 2. prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese uvedené na webových stránkách Prodávajícího v sekci „Kontakt“

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.Pujcovna-Plavidel.cz v sekci „Můj účet“. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

8.   Platební podmínky

Prodávající ve svém e-shopu akceptuje následující způsoby platby:

 1. platbu převodem na účet Prodávajícího, který bude Kupujícímu zaslán v potvrzovacím emailu společně s instrukcemi k provedení platby
 2. platbu dobírkou (při převzetí zboží osobně po předchozí domluvě s Prodávajícím či od přepravce v případě doručení zboží na vybranou adresu)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

9.   Dodací podmínky

9.1. Způsoby dodání

Prodávající poskytuje následující způsoby dodání:

 1. osobní převzetí Kupujícím po předchozí domluvě s Prodávajícím
 2. montáž zakoupeného zboží (kupní smlouvu nelze uzavřít prostým odesláním objednávky a jejím přijetím Prodávajícím)
 3. doprava přepravní službou na adresu Kupujícího uvedenou jako doručovací při dokončování objednávky

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny mj. i v závislosti na druhu zakoupeného zboží. Možnosti dopravy se tedy mohou lišit v závislosti na obsahu „nákupního košíku“.

9.2. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pujcovna-plavidel.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

10.     Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

11.     Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 2. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na stránkách Prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 12. 2019